Om Reach

Reach är en rörelse av kristna ungdomar som mitt i ungdomsvärlden, på olika sätt, gör det kristna kärleksbudskapet synligt i ord, handling och kraft. Hjärtat i rörelsen är att se Guds kärlek och närvaro synlig mitt i ungdomskulturen genom individer, initiativ och gemenskaper. Organisationen Reach finns till för att inspirera, stötta, erbjuda resurser och nätverk för att uppmuntra och hjälpa ungdomar att ta steg ut och på olika sätt göra evangeliet synligt i sin värld.

Visionen: genom ord, handling och kraft dela evangeliet och Guds kärlek mitt i ungdomsvärlden

Reach Riksarbete

Utifrån visionen vill Reach verka för:

Sprida vision

Reach vill sprida inspiration och lyfta goda exempel!

Lokala initiativ

Reach vill hjälpa och stötta lokala initiativ genom resurser, kontakt och stöd.

Träning & utrustande

Vi vill erbjuda plattformar och nätverk för träning och utrustande där ungdomar på olika sätt får växa i uppdraget.

Församlingsförankring

Vi tror att kyrkan har uppdraget att vara ljus i världen. Därför vill Reach vara en församlingsförankrad rörelse som tar sin utgångspunkt från och är rotad i lokala församlingar. Vi ser rörelsen om en del av en längre historia och hedrar de generationer som gått före. Som organisation vill vi värna om och verka för denna grund i rörelsen.

Jesus som förebild

Jesu liv är modellen för den vision som Reach vill gestalta. Precis som Jesus, apostlarna och den tidiga kyrkan modellerade så tror vi att vi är kallade att på samma sätt gestalta mission i en betjänande livsstil som visar Guds kärlek och kommunicerar evangeliet genom ord, i handling och kraft. Och vi tror att med Jesus som förebild så behöver mission komma underifrån och vara betjänande och karaktäriseras av respekt.

Barnaskapets frihet

Vi tror att hjärtat och uttrycket av visionen måste vara grundad i kärlek. Innan vi är tjänare så är vi barn till Gud och vi älskar för att Han först har älskat oss. Precis som Fadern sände sin Son för att han älskade världen, så vill vi på samma sätt att allt vi gör och uttrycker ska få vara grundad i Guds utgivande kärlek. Precis som Guds kärlek är utgivande och utan baktankar tror vi att vi på samma är kallade att leva ut visionen. Som Guds barn får vi komma med oss själva, med våra intressen, gåvor, uttryckssätt och får möta våra medmänniskor som vi är.

Mångfald och kreativitet

Gud är skapande och kreativ, och där Gud skapar blir det en mångfald av uttryck. Som Guds avbilder är vi medskapare! Eftersom vi alla är unika individer tror vi också att mission på samma sätt kommer att präglas av en mångfald av uttryck när vi får vara fria att vara oss själva. Mission är en del av vår identitet som kristna. Ingen är diskvalificerad i att få vara ljus i vår värld. Alla får vara med och Gud har gett oss Anden för att vi tillsammans med Honom ska kunna förändra vår värld.

Anden är med

Vi är inte själva i uppdraget. Anden är med oss och vi med Honom. Anden är centralgestalten i mission – det är Anden som verkar genom oss och i människors hjärtan, pånyttföder, befriar och helar. Vi får samarbeta med Anden när Gud når ut och verkar i världen. Vi är förväntansfulla på Guds närvaro, men är samtidigt medveten om att Guds rike inte kommer i sin fullhet förens att Jesus kommer tillbaka och gör allt nytt.

Historik

Bakgrunden till Reach kommer ur den missionsrörelse som växt fram utifrån Pannkakskyrkan. Första Pannkakskyrkan startade 2006 av ungdomar i Uppsala som längtade att få dela evangeliet till sin generation utanför kyrkans väggar. Initiativet spred sig sedan snabbt till flertalet orter i Sverige. 2011 startades “Pannkakskyrkans Riksorganisation” för att stötta och hjälpa de olika initiativen som fanns runtom i landet. 2017 bytte organisationen namn till Reach för att öppna upp för och stötta och hjälpa fler typer av initiativ som delar visionen om att nå ungdomsvärlden med evangeliet.

Reach & Kyrkan

Reach agerar i och tillsammans med lokala församlingar genom att finnas som ett stöd för församlingsförankrade utåtriktade initiativ. Reach vill helt enkelt hjälpa och stödja lokala församlingar och ungdomsgrupper i deras uppdrag att nå ut med evangeliet. Eftersom Reach är en allkristen rörelse som består av initiativ som är kopplade till lokala församlingar från olika sammanhang så tar Reach, från centralt håll, inte ställning i teologiska trosfrågor utanför den Apostoliska trosbekännelsen.

Föreningen Reach

Reach är en ideell allkristen förening som består av självständiga lokalavdelningar som utgår från lokala församlingar. Föreningens ekonomi och demokratiska processer granskas årligen av revisorer och av bidragsgivare som MUCF. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet där upp till tre valda ledamöter per lokalavdelning äger rösträtt.

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att verka för att föreningens arbete bedrivs i linje med dess syfte och målsättning, dra upp långsiktiga riktlinjer och strategiplaner för arbetet, samt jobba för att de verkställs. Styrelsen sammanträder ca en gång per månad och träffas tre gånger per år.